Vinkkipuhe ja viittomakieli

Vinkkipuhetta voi käyttää myös viittomakielen rinnalla. Suomalainen viittomakieli on kaunis, elävä ja ilmaisuvoimainen kieli, joka on monen suomalaisen kuuron äidinkieli.

Lapset tarvitsevat kielen omaksumiseen hyvän kielellisen mallin. Kuurot, viittomakieliset vanhemmat voivat tutustuttaa lapsensa välittömästi visuaaliseen kieleen. Suurin osa (noin 90 %) erittäin vaikea-asteisesti tai vaikea-asteisesti kuulovikaisista lapsista syntyy kuuleville vanhemmille, joille voi olla vaikeata toimia hyvinä viittomakielisinä kielimalleina. Sen sijaan he voivat mallittaa omaa äidinkieltään, suomen (tai muuta puhuttua) kieltä, vinkkipuheen avulla.

Mikäli tavoite on, että vaikea-asteisesti kuulovikaisella lapsella olisi mahdollisuus osallistua sekä kuulevien että kuurojen yhteisöön, seuraavat periaatteet tulisi ottaa huomioon:

  • Molemmat kielet (esim. suomi ja suomalainen viittomakieli) tulisi voida omaksua arkipäivän kasvokkain tapahtuvissa kommunikaatiotilanteissa ja leikeissä, ilman muodollista opettamista.
  • Molemmat kielet tulisi oppia henkilöiltä, jotka pystyvät toimimaan hyvinä kielellisinä malleina ja kielikulttuurinsa edustajina.
  • Molemmat kielet tulisi saada oppia mahdollisimman selkeässä muodossa. Viittomakieli on visuaalinen kieli. Mikäli auditiivis-verbaaliset keinot eivät lapsen kuulovian vaikeusasteesta johtuen ole riittäviä suomen kielen omaksumiseen, myös puhutun kielen voi oppia visuaalisessa muodossa vinkkipuheen avulla.
  • Molempien kielien omaksuminen tulisi aloittaa niin varhain kuin mahdollista, kuitenkin ottaen huomioon kaikki lapseen ja hänen ympäristöönsä liittyvät asiat. Lapsen kielenkehityksen ja jokapäiväisen kieliympäristön tarkka seuraaminen on erinomaisen tärkeää, jotta voisimme varmistaa, ettei kahden kielen omaksuminen kuormita lasta liikaa ja/tai hidasta hänen yleistä kielellistä kehitystä merkittävästi.
  • Lapsella tulisi olla riittävä suomen kielen taito koulun aloittamisiässä lukutaidon omaksumista varten. Lukeminen ja kirjoittaminen perustuvat puhuttuun kieleen.

Kaksikielisyyteen liittyy luonnollisesti paljon muita asioita ja tekijöitä. Tässä perusasiat esitettiin pintapuolisesti. Jos haluatte tietää lisää kaksikielisyydestä ja vinkkipuheesta, suosittelemme R. Orin Cornettin ja Mary Elsie Daiseyn kirjaa “The Cued Speech Resource Book For Parents of Deaf Children”. Se on lainattavissa Vinkkipuheyhdistyksestä (vinkkipuhe@gmail.com)

Arkisto